Allmänna villkor

Allmänna avtalsvillkor för WeIntendit AB, 556925-7057

§ 1 Allmänt
Dessa allmänna avtalsvillkor gäller WeIntendit AB:s ( ”WeIntendit”) avtal med företag (”Kunden”) gällande abonnemang för internettjänster.§ 2 Omfattning
Abonnemangets omfattning specificeras i den för den aktuella tjänsten separata orderbekräftelsen som WeIntendit upprättar i samband med Kundens beställning, vilket utgör parternas avtal (”Avtalet”). Eventuella invändningar ska ha framställts skriftligen till WeIntendit senast inom åtta dagar från dagen för orderbekräftelsen för att kunna göras gällande.


§ 3 Informationsskyldighet
Det ankommer på Kunden att uppge och kontrollera att Kundens namn, adress, telefonnummer och epostadress är korrekt angivna i orderbekräftelsen samt att under abonnemangstiden omedelbart informera WeIntendit eventuella ändringar i dessa uppgifter.


§ 4 WeIntendit hemsida
WeIntendit erbjuder sig vid tecknande av hemsideabonnemang att åt Kunden designa och producera en hemsida enligt nedan.
WeIntendit presenterar Kunden inom trettio (60) arbetsdagar efter Startdatum ett förslag till hemsida. Hemsidan produceras med utgångspunkt från material som WeIntendit mottagit från Kunden inom tio dagar efter beställning. Om inget material då mottagits från Kunden produceras förslaget till hemsidan utifrån det material som är tillgängligt på annat sätt. Innan hemsidan publiceras på Internet genomför WeIntendit korrigeringar i grafisk design och innehållet på hemsidan med beaktande av de önskemål Kunden framställt om inom tio dagar efter att förslaget presenterades Kunden. Härefter svarar kunden själv för hemsidans utformning, om inget annat avtalats.

Hemsidan skall fungera i de senaste två versionerna av alla webläsare som har en version som används av minst 5% av svenska internetanvändare vid designens presentationsdatum. JavaScript behöver vara aktiverat för att hemsidan skall fungera.

De bilder som Weintendit erbjuder från bildbank har en maxgräns på 5 bilder pga. överenskommelse med leverantör.

Förtydligande gällande fria uppdateringar och fri support från våra hemsideavtal

Fria uppdateringar och fri support
Är de ändringar som utförs av Intendits supportavdelning dvs. att våra kunder kan oavsett vilket av våra system/plattform deras hemsida är byggd i skicka in ändringar av hemsida, frågor gällande denna och uppsättning av nya mailadresser. Dessa ändringar som Intendits supportavdelning hjälper kunden med är ändringar av innehållet på hemsidan som texter, bilder och andra uppdateringar som går under innehållsändringar.

Gällande större innehållsändringar som Intendits support anser kommer att krävas längre tid än nedanstående arbetsdagar, så kommer Intendit att meddela kunden gällande detta ärende och utförligt förklara för kunden varför det anses som en större ändring och supportmedarbetaren sätter handläggningstiden på ärendet efter att denne uppskattat arbetstiden.

Handläggningstider för Intendits Support ses nedan räknat i arbetsdagar
Kort deadline (1-3 arbetsdagar): Mail, domän, driftstörning på hemsida eller mail, inloggning och lösenord till hemsida och mail.
Mellan deadline (4-6): Bilder, texter, banners, videos etc. som berör innehållet på hemsidan
Lång deadline (7-10): Större innehållsändringar (detta kan kommas att korrigeras av Intendit enligt texten ovan)

För att intendits kundtjänst skall kunna utföra en korrekt ändring till varje kund, ligger ansvaret hos kunden att tydligt förklara i skrift vad som skall ändras gällande e-post och innehållet (text & bilder) på hemsidan.

*observera att ovan handläggningstider är under hög belastning och Intendit har som ambition att alltid utföra det arbete som kunden vill ha gjort inom 24 timmar.

Placeringsgarantin för SEO tjänst gäller under förutsättning att inga ändringar görs i hemsidans SEO-anpassade innehåll / FTP / CMS. I de fall då kund gör ändringar som påverkar sökmotoroptimeringen negativt har Intendit full rätt att starta avtalsfaktureringen. Om det krävs inloggning till extern hemsida (dvs en hemsida som inte ligger på Intendits servrar) åligger det kundens ansvar att omedelbart skicka in giltig inloggningsinformation till Intendit. Om Intendit inte erhåller inloggningsinformation inom senast 3 månader från avtalskrivning har Intendit rätt att starta avtalsfaktureringen.

Förtydligande gällande Weintendits e-post
Weintendit support och kundserviceavdelning supporterar och hjälper kunden endast med den webmail som kunden får åtkomst till vid start av hemsida dvs. att Weintendit inte har möjlighet att varken supportera eller ansvara för om kunden använder någon form av e-postklient som tex. Microsoft Outlook. Gällande nyhetsbrevsfunktion så ingår uppsättning av en nyhetsbrevsmall och eventuell import av mailadresser men inte löpande support under abonnemangstid.


§ 5 Avtalstid och uppsägningstid
Om inte annat anges i orderbekräftelsen/avtalet löper abonnemanget initialt med en bindningstid om tolv månader räknat från dagen för orderbekräftelsen eller den senare dag som däri anges (”Startdatum”).

Avtal om hemsideabonnemang som inte sägs upp senast tre månader innan bindningstidens utgång förlängs automatiskt och löper därefter tillsvidare med tolv, eller tre månaders uppsägningstid. Detta anges i avtalet. Avtal om tilläggsprodukter upphör att gälla tolv månader efter giltig uppsägning.

Giltig uppsägning ska vara skriftlig och ställd till WeIntendit med uppgift om vilket abonnemang uppsägningen gäller samt undertecknad av behörig företrädare för Kunden. Weintendit accepterar inte uppsägningar genom fullmakt som sker muntligen, via telefon eller genom mailkorrespondens. För att en uppsägning genom fullmakt skall vara giltig kräver Weintendit att originalet skickas in via pappersdokument undertecknat av fullmaktstagaren och utställaren.
 

§ 6 Startavgift och abonnemangsavgift
Vid tecknande av hemsideabonnemang debiteras Kunden en startavgift för produktion av hemsidan som betalas efter det att testsidan blivit godkänd av kunden och innan hemsidan publiceras på Internet.

Abonnemangsavgiften och eventuella tilläggsprodukter faktureras enligt villkor och med det belopp som angetts i orderbekräftelsen, eller om uppgift däri saknas, med den avgift som vid var tid gäller enligt WeIntendit:s officiella prislista för den aktuella produkten. Mervärdesskatt och andra lagstadgade pålagor tillkommer på de angivna priserna.
 

§ 7 Betalningsvillkor
Betalning ska ske mot faktura inom trettio dagar från fakturadatum. Betalning efter förfallodagen ger WeIntendit rätt till dröjsmålsränta enligt räntelagen och till lagstadgad ersättning för eventuella påminnelser och inkassokostnader.

Vid utebliven betalning har Weintendit rätt att pausa de tjänster som kunden har (mailtjänst samt hemsidetjänst) tills dess att de kan se skulden är reglerad.
 

§ 8 Kunduppgifter
För att värna om Kundens intigritet hanterar WeIntendit all information om Kunden som konfidentiell och i enlighet med personuppgiftslagen. WeIntendit har dock rätt att lämna ut uppgift om Kunden om skyldighet därtill föreligger enligt domstols beslut eller uppmaning från polis eller annan myndighet.

WeIntendit har alltid rätt att använda kunduppgifterna för egen del som underlag för framtagande av statistik och marknadsaktiviteter.
 

§ 9 Kundens ansvar
Det åligger Kunden att hålla uppsikt över den information och det material som hålls tillgänglig genom abonnemanget för att enligt svensk lag förhindra fortsatt spridning av skyddad uppgift eller skyddat material.

Kunden ansvarar själv för att den information och det material som hanteras genom abonnemanget inte gör intrång i tredjemans rätt eller på annat sätt står i strid med gällande svensk lag eller förordning.

Kunden ansvarar för att den information och det material som hålls tillgänglig genom abonnemanget inte innehåller uppgift som upplevs som kränkande eller moraliskt förkastlig.
 

§ 10 Avstängning och förtida upphörande
WeIntendit har rätt att stänga av abonnemanget med omedelbar verkan om det skäligen kan antas att abonnemanget används i strid mot gällande lag eller författning eller användningen annars uppenbarligen sker i strid mot avtalet.

Vid allvarligt avtalsbrott eller upprepat missbruk har WeIntendit dessutom rätt att häva avtalet och att kräva skadestånd för skada WeIntendit lidit eller kommer att lida till följd av Kundens agerande.
 

§ 11 WeIntendit:s ansvar
WeIntendit ansvarar för att abonnemanget uppfyller avtalad specifikation enligt orderbekräftelsen. Mindre avvikelser och de inskränkningar i tillgängligheten som WeIntendit har rätt till enligt avtalet ska inte anses utgöra fel.

WeIntendit ansvarar endast för skador som har orsakats genom WeIntendit:s försummelse. WeIntendit är ersättningsskyldigt endast för direkt skada och ersättningen är sammantaget begränsad till ett belopp motsvarande den avgift Kunden betalat för innevarande faktureringsperiod, såvida det inte visas att WeIntendit förfarit grovt vårdslöst. Indirekt skada ersätts inte i något fall.
 

§ 12 Force majeure
Om part förhindras att fullgöra sina förpliktelser enligt avtalet av omständighet utanför hans kontroll som han inte borde ha räknat med vid avtalets ingående och vars följder han inte heller kunnat råda över, såsom blixtnedslag, eldsvåda, översvämning, inbrott, arbetskonflikt, beslag, myndighetsbestämmelser samt fel eller försening i tjänst från underleverantör på grund av sådan omständighet, ska detta utgöra befrielsegrund som medför framflyttning av tidpunkten för prestation och befrielse från andra påföljder.

Om avtalets fullgörande väsentligen förhindrats längre tid än en månad på grund av ovan angivet förhållande äger part skriftligen frånträda avtalet.
 

§ 13 Ändringar och tillägg
WeIntendit har rätt att under avtalstiden genomföra sådana ändringar av avtalsvillkoren som är nödvändiga på grund av teknikutveckling, tvingande lagstiftning eller liknande förhållanden. Ändring träder ikraft 90 dagar efter att den offentliggjorts på WeIntendits hemsida www.intendit.se eller på annat sätt meddelats Kunden. Kunden har alltid rätt att säga upp avtalet att upphöra vid villkorsändringens ikraftträdande om den är till nackdel för Kunden. I så fall ska uppsägning ske skriftligen och vara WeIntendit tillhanda senast 30 dagar före ikraftträdandet.
 

§ 14 Överlåtelse
Kunden äger inte rätt att överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt avtalet till annan, helt eller delvis, utan WeIntendits föregående skriftliga godkännande.

WeIntendit äger rätt att överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt avtalet till annan.
 

§ 15 Tvist
Tvist mellan Kunden och WeIntendit angående tolkningen och tillämpningen av detta avtal eller därmed sammanhängande rättsförhållanden ska i första hand lösas genom förhandling mellan parterna. För det fallet att parterna inte kommer överens, ska tvisten lösas vid svensk allmän domstol enligt svensk rätt.

Sitekarta | © Intendit AB 2021
Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på vår hemsida